Notársky úrad

I. NOTÁRSKA ČINNOSŤ

a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
zmluvy tykajúce sa prevodov vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam:
  - kúpne, darovacie, zámenné
  - o zrušení a vyporiadaní podielového
  spoluvlastníctva
  - o vyporiadaní bezpodielového
  spoluvlastníctva manželov
  - o zriadení alebo zrušení vecného bremena
  - o pôžičke a záložné zmluvy
dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom
  stanoveného rozsahu bezpodielového
  spoluvlastnístva manželov
závety, listiny o vydedení
exekučné tituly – vyhlásenia povinných osôb
  o súhlase s vykonateľnosťou notárskej
  zápisnice podľa §45 Exekučného poriadku
listiny o právnych úkonoch v obchodných
  veciach, najmä zakladateľské listiny,
  spoločenské zmluvy, ich zmeny a dodatky,
  vrátane vyhotovenia ich úplného znenia
dohody o splnomocnení
vyhlásenia

b) osvedčovanie právne významných skutočností
 - o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny
 - o pravosti podpisu na listine
 - o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak
  stalo
 - o protestácii zmeniek
 - o priebehu valných zhromaždení a zasadaní
  právnických osôb
 - o tom, že je niekto nažive
 - o vyhlásení o vydržaní
 - o splnení podmienok ustanovených osobitným
  predpisom
 - o iných skutočnostiach

c) konanie vo veciach notárskych úschov

d) úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov:
 - určených právnických osôb (NCRpo)
 - závetov (NCRza)
 - záložných práv (NCRzp)
 - dražieb (NCRdr)

e) činnosť osvedčujúcej osoby podľa zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

II. ČINNOSŤ SÚDNEHO KOMISÁRA

 - v konaní o dedičstve

III. POSKYTOVANIE PRÁVNYCH RÁD a SPISOVANIE INÝCH LISTÍN

Notárske centrálne registre (NCR) sú verejnými zoznamami vedenými Notárskou komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zápisané v NCR sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Z údajov v NCR notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým a právnickým osobám:

a) poskytovať právne rady

b) spisovať im iné listiny, napr. v obchodných veciach zakladateľské listiny, spoločenské zmluvy, ktoré nemusia mať obligatórnu formu notárskej zápisnice, vylásenia zakladateľov, vyhlásenia správcu vkladu, podpisové vzory, návrhy na zápis spoločnosti do obchodného registra, návrhy na uloženie listín do zbierky listín

c) vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku

d) poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.